17. Chuyển Số Độ Phút Giây ( Góc ) Sang Thập Phân Trong Excel | Hưng ThịnhChuyển Số Độ Phút Giây ( Góc ) Sang Thập Phân Trong Excel.
Code: Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double
‘ Declare the variables to be double precision floating-point.
Dim degrees As Double
Dim minutes As Double
Dim seconds As Double
‘ Set degree to value before “°” of Argument Passed.
degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, “°”) – 1))
‘ Set minutes to the value between the “°” and the “‘”
‘ of the text string for the variable Degree_Deg divided by
‘ 60. The Val function converts the text string to a number.
minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, “°”) + 2, _
InStr(1, Degree_Deg, “‘”) – InStr(1, Degree_Deg, _
“°”) – 2)) / 60
‘ Set seconds to the number to the right of “‘” that is
‘ converted to a value and then divided by 3600.
seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, “‘”) + _
2, Len(Degree_Deg) – InStr(1, Degree_Deg, “‘”) – 2)) _
/ 3600
Convert_Decimal = degrees + minutes + seconds
End Function
#HưngThịnh

Tag: đổi giờ ra phút trong excel, [vid_tags]

Xem thêm: https://taichinh4u.net/category/cong-nghe

Nguồn: https://taichinh4u.net

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*